Release notes iPad/iPhone version 4.17

Ändrad den Tue, 02 Jun 2020 vid 10:41 AM

Release iPad/iPhone version 4.17 SWE

Vad är nytt i denna version?

  • Ordertext går nu att skapa i egna fält på produktkortet i backoffice och visar en text/påminnelse i orderbilden på en produkt. Läs mer…
  • Snabbare kommunikation vid framförallt stora datamängder. Ny kommunikationsbild. Läs mer…

Lista över korrigeringar

  • Problemet med Argus hänger sig när man går in på planerade besök i besöks bilden är nu åtgärdat
  • Att svarsalternativen på marknadsfrågor i besöksbilden hamnar i oordning ser inget vidare ut, men är nu fixat i denna version.
  • Spärren som gör att det inte ska gå att lägga leveranser utanför leveransperioden på kampanjer om man gjorde det på raden ovanför artiklarna fungerade inte. Detta är nu fixat och är historia.
  • Den förlorade ikonen på orderhistorik i besöksbilden är nu tillbaka.
  • Att bara kunna ange max 5 timmar som tid när man registrerar besöksaktiviteter är en begränsning, så nu fungerar det med 8 timmar
  • Om du använder tangentbordet för att mata in antal på en marknadsfråga så sparas inte svaret. Detta gå nu bra. Skriv in antalet och tryck på enterknappen.
  • Nu uppdateras förhandsgranskningen på orderutskriften när man skiftar mellan "Skriv ut aktuell order" och "Skriv ut hela besöket"
  • Orderbilden för Foodservice har uppdaterats så att Bruttomarginalen beräknas på rätt sätt.

 

Release iPad/iPhone version 4.17 EN

What's new in this version?

- An order text can be created on the product card in back office and shows a text that could be like a reminder in the order view. “Don’t forget to……” Read more…

- New faster communication, especially with large amounts of data and new progress bar. Read more…

List of fixes

-  Argus freezes when entering planned visits in the visits page, that is not good and has been solved.

- The response options to market questions in the visits page ended up in disarray, a fix is applied for that and the disarray belongs to the past.

- The lock that makes it impossible to place deliveries outside the delivery period on campaigns made on the line above the products did not work. A fix for that is now applied as well.

              - The order history icon in the visit page was away for a while, but it is finally back.

- Being able to only specify a maximum of 5 hours as a time when registering visit activities is a limitation, so now it works with 8 hours

- If you use the keyboard to enter numbers on a market question, the answer is not saved. This is solved. Just type in a number and press the enter key

- The print preview was not updated when you switch between "Print current order" and "Print the whole visit". It is now fully working.

- The order view for food service has been updated to show the right gross margin.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov